Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for the ‘آی عشق’ Category

آی عشق

هر وقت از جاش بلند می‌شه می‌گه چیزی لازم داری؟ چیزی می‌تونم برات بیارم؟ چیزی می‌خوای؟ توجه‌اش، ظرافت‌اش، مهربونی، ابتکارها و سورپریزهاش هنوز و هر روز متعجبم می‌کنه. شاید لازمه چشم‌هامون رو باز  و حواس‌مون رو جمع کنیم تا  اونی رو که هر روزِ عمرمون این همه دوست‌اش داریم، واسه چند دقیقه هم که شده، محور زندگی‌مون قرار بدیم.

Read Full Post »